เชิดชูเกียรติครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2561 (ณ หอธรรม)

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

24 เมษายน 2562

เชิดชูเกียรติครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2561 (ณ หอธรรม)

พิธีนมัสการพระเจ้าและเชิดชูเกียรติครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2561
วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ขอมอบมุทิตาจิตแด่ 
1. คุณครูศิรินุช ตั้งสุขสันต์ 
2. คุณครูกรองจิตร์ หิโตปกรณ์ 
3. คุณครูหม่อมราชวงศ์ มธุรส ศุขสวัสดิ - ภักดี 
4. คุณครูดวงกมล วุฒิพานิช 
5. คุณครูวราภรณ์ แผลงปัญญา 
6. คุณครูทรงชัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
7. คุณครูประภา ยาวิชัย 
8. คุณครูสุวภัทร พรหมบุตร 
ขอขอบคุณ เสียงบรรยาย คุณครูเมธา อักษรสุทธิกุล คุณครูดลพร อยู่ไทย คุณครูภัทรา ภัทรประภากร ประพันธ์บทกลอน คุณครูวศวิศว์ ปุณณะสุขขีรมณ์ 

ดนตรีประกอบ www.youtube.com/Siammelodies 

ผลิตโดย 
ศูนย์วิทยบริการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Academic Resource Center Bangkok Christian College Office 

Tel: +66 2637 1852 ext. 6072 - 6076

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage