ตราสัญลักษณ์ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย บีซีซี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

05 พฤศจิกายน 2561

ตราสัญลักษณ์ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย บีซีซี


ในปี พ.ศ.2463 อาจารย์เอ็ม.บี.ปาล์มเมอร์ (Rev.M.B.Palmer) ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในสมัยนั้น มุ่งให้บีซีซีเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการกำหนดตราสัญลักษณ์ของสถาบันตามที่ปรากฏในปัจจุบัน

คบเพลิง / รัศมี คือ แสงสว่างแห่งปัญญา ที่จะนำชีวิตของลูกบีซีซีต่อไป

ตัวอักษร BCC เป็นตัวอักษรย่อของชื่อสถาบัน

โล่ของนักรบโรมัน (Shield) เปรียบเสมือนคุณธรรมของคริสต์ศาสนาและวิชาการท่ีจะกำบังลูกบีซีซีให้ได้รับความปลอดภัย

แถบชื่อสถาบัน เป็นชื่อเต็มของสถาบัน คือ Bangkok Christian College

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage