โครงการวันวิชาการประถมศึกษา : BCC Primary Academic Day

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

28 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการวันวิชาการประถมศึกษา : BCC Primary Academic Day
ฝ่ายวิชาการ ประถมศึกษา โครงการการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือการสอน (EIP) และโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ (IEP) จัดโครงการวันวิชาการประถมศึกษา (BCC Primary Academic Day)  เพือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมที่นักเรียนได้คิดเอง ทําเองและแก้ปัญหาต่างๆเอง โดยนักเรียนจะเป็นผู้นําเสนอผลงานของตนเองผ่านการสร้างสรรค์ จากการทํางานเป็นกลุ่ม โดยมีคุณครูเป็นผู้ดูแล และเป็นที่ปรึกษา ทั้งนีเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage