เมื่อปี 2527 ศูนย์วิทยบริการเริ่มก่อตั้ง ...สำเร็จใช้งานเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2529

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

เมื่อปี 2527 ศูนย์วิทยบริการเริ่มก่อตั้ง ...สำเร็จใช้งานเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2529


ศูนย์วิทยบริการเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2527 สำเร็จใช้งานเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2529 ด้วยความริเริ่มของคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและคณะศิษย์เก่าโดยมี ความเห็นว่าโรงเรียนได้วางแผนพัฒนางานทุกด้านนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา (Educational Technology and Innovation) มาใช้ให้ทันสมัยอยู่เสมอขณะนั้นยังไม่มีแหล่งรวบรวม และให้บริการเครื่องมือนวัตกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นเหตุให้การนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์แก่ครูและนักเรียนยังไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้งานเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์จึงไม่ทันต่อการนำไปใช้งานด้วยเหตุผลดังกล่าวศูนย์วิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยตลอดจนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ
ปัจจุบันศูนย์วิทยบริการ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคารบีซีซี 150 ปี

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage