ปณิธาน ปรัชญา และวิสัยทัศน์ : ศูนย์วิทยบริการ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ปณิธาน ปรัชญา และวิสัยทัศน์ : ศูนย์วิทยบริการ


ปณิธาน | Resolution
: ศูนย์วิทยบริการ มุ่งเน้นการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพอใจของผู้ใช้บริการ


ปรัชญา | Philosophy
: ความพอใจของท่าน เป็นงานของเราวิสัยทัศน์ | Vision
: สร้างความศรัทธา ก้าวไปข้างหน้า เปี่ยมด้วยพลัง มุ่งมั่นงานบริการ บรรลุเป้าหมาย การให้สุขกว่าการรับ

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage