Trending
Heat Index
งานโสตทัศนูปกรณ์
Most Recent
 
Read More
กุมภาพันธ์ 28, 2018

Teacher 360 องศา : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หมายเหตุ ** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ในวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. และปิดระบบ ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม : 360 องศา โดยจะมีรายละเอียดโครงการ วัน เวลา สถานที่ลงทะเบียนแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ทาง E-mail
36
 
Read More
กุมภาพันธ์ 11, 2018

สร้างภูมิให้ลูก (ภูมิรู้ ภูมิดี ภูมิใจ) : โดย แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์

การบรรยายในหัวข้อ สร้างภูมิให้ลูก (ภูมิรู้ ภูมิดี ภูมิใจ)

โดย แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลศรีธัญญา นายกสมาคมสายใยครอบครัว จิตแพทย์ชำนาญในการทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์ และเป็นผู้เขียนหนังสือ เข็มบ่งเสี้ยน

ด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากกิจกรรมส่งเสริมจากทางโรงเรียนแล้ว ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูก มีความสำคัญและส่งผลต่อพัฒนาการของลูกในทุกด้านอย่างมาก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 ณ ห้องประชุม Trinity Hall ชั้น 11 อาคารจอห์น เอ. เอกิ้น

31
 
Read More
กุมภาพันธ์ 9, 2018

EIP Variety Show ( ประถมศึกษา) : BCC Primary Academic Day

ฝ่ายวิชาการ ประถมศึกษา โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (EIP) และโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ (IEP) ฝ่ายประถมศึกษา ได้ร่วมจัดโครงการวันวิชาการ ประถมศึกษา (BCC Primary Academic Day) ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมคิดและนำเสนอผลงาน เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนให้มีการพัฒนาอย่างรอบด้าน

– EIP Variety Show ( ประถมศึกษา)

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

40
 
Read More
กุมภาพันธ์ 5, 2018

การแสดงร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง : นิทรรศการศิลปะดีเด่น ตอน สำแดงสด

นิทรรศการศิลปะดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ตอน “สำแดงสด” ชุดที่ 4 เพลงลูกสาวกำนัน และเพลงกลับมาทำไม

เพลงลูกสาวกำนัน ร้องโดย : นายศุภฤกษ์ ศรีพิมล ห้อง.. และ เพลงกลับมาทำไม ร้องโดย : นายวรพล แสนกล้า ห้อง 59

ควบคุมการแสดงโดย : อาจารย์สุภาพร แสนขวา

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคารบีซีซี 150 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

41
Most Recent
 
Read More
51Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
 
Read More
25Screen Shot 2018-08-07 at 10.46.08 AM
 
Read More
26Screen Shot 2018-08-07 at 10.43.40 AM

 
Read More
35Screen Shot 2018-08-07 at 10.33.50 AM
 
Read More
35Screen Shot 2018-08-07 at 8.50.47 AM
เพลงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
    Compare
    Go