Trending
Heat Index
TRENDING
งานภาพถ่าย
Most Recent
 
Read More
กันยายน 11, 2018

เดือนสิงหาคม 2561 : รูปภาพ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

รูปภาพ | กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2561

40
 
Read More
กันยายน 4, 2018

BCCSC Bowling 2018 : สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

การแข่งขันโบว์ลิ่งในรายการ “BCCSC Bowling 2018” สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2018 ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 ศูนย์การค้ามาบุญครอง (MBK)

80
 
Read More
สิงหาคม 30, 2018

การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน วง Portrait & Opavee | ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง

กิจกรรมการแสดงในหอธรรม งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 166 ปี ปีนี้มีชื่องานว่า ” ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง ”

วัน เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน วง Portrait & Opavee

รูปภาพ | กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

28
 
Read More
สิงหาคม 24, 2018

ชุดการแสดง ” Happy 70th คำแพง ” | ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง

กิจกรรมการแสดงในหอธรรม งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 166 ปี ปีนี้มีชื่องานว่า ” ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง ”

วัน เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชุดที่ 2 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ชื่อชุดการแสดงว่า ” Happy 70th คำแพง ”

อำนวยการแสดงโดย คุณครูหฤทชญา เจริญธันวา คุณครูสมถวิล ลิ้มเจริญ คุณครูนันทนา ประสาทพร คุณครูดวงจันทร์ ใบอุดม คุณครูกชกร เกียรติศรศรี คุณครูมยุรี โรจน์อรุณ คุณครูแคทรียา จันต๊ะ

31
Most Recent
 
Read More
33
 
Read More
40
 
Read More
80

 
Read More
28
 
Read More
31
    Compare
    Go