Trending
Heat Index
งานบันทึกเสียง
Most Recent
 
Read More
สิงหาคม 10, 2018

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ : การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

51
 
Read More
สิงหาคม 7, 2018

Open House 2018 : เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

BCC Open House 2018 โครงการผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561

35
 
Read More
สิงหาคม 3, 2018

ออกแบบความสุข ความสำเร็จ ให้ลูกรัก : แพทย์หญิง จิตรา วงศ์บุญสิน

ออกแบบความสุข ความสำเร็จ ให้ลูกรัก โดย : แพทย์หญิง จิตรา วงศ์บุญสิน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

49
 
Read More
กรกฎาคม 26, 2018

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ : หุ่นละครเล็กโจหลุยส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัด กิจกรรมการชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ในโครงการรักษ์ภาษา รักวรรณคดีขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาและวรรณคดีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติ ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ทั้งยังเป็นการสืบสานงานอันทรงคุณค่าทางภาษาของสุนทรภู่กวีเอกของไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์ การยูเนสโกให้เป็นยอดกวีเอกของโลก

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ : หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ รอบที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประถมศึกษา จัดโครงการ รักษ์ภาษา รักวรรณคดี [...]

52
Most Recent
 
Read More
51Screen Shot 2018-08-10 at 4.18.47 PM
 
Read More
25Screen Shot 2018-08-07 at 10.46.08 AM
 
Read More
26Screen Shot 2018-08-07 at 10.43.40 AM

 
Read More
35Screen Shot 2018-08-07 at 10.33.50 AM
 
Read More
35Screen Shot 2018-08-07 at 8.50.47 AM
เพลงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
    Compare
    Go