Trending
Heat Index
TRENDING
ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน
Most Recent
 
Read More
สิงหาคม 30, 2018

การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน วง Portrait & Opavee | ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง

กิจกรรมการแสดงในหอธรรม งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 166 ปี ปีนี้มีชื่องานว่า ” ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง ”

วัน เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน วง Portrait & Opavee

รูปภาพ | กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

28
 
Read More
สิงหาคม 24, 2018

ชุดการแสดง ” Happy 70th คำแพง ” | ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง

กิจกรรมการแสดงในหอธรรม งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 166 ปี ปีนี้มีชื่องานว่า ” ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง ”

วัน เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชุดที่ 2 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ชื่อชุดการแสดงว่า ” Happy 70th คำแพง ”

อำนวยการแสดงโดย คุณครูหฤทชญา เจริญธันวา คุณครูสมถวิล ลิ้มเจริญ คุณครูนันทนา ประสาทพร คุณครูดวงจันทร์ ใบอุดม คุณครูกชกร เกียรติศรศรี คุณครูมยุรี โรจน์อรุณ คุณครูแคทรียา จันต๊ะ

31
 
Read More
สิงหาคม 23, 2018

ชุดการแสดงว่า “HAPPY DANCE” | ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง

กิจกรรมการแสดงในหอธรรม งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 166 ปี ปีนี้มีชื่องานว่า ” ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง ”

วัน เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ชุดที่ 6 การแสดงนักเรียนโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (EIP) ชื่อชุดการแสดงว่า “HAPPY DANCE”

อำนวยการแสดงโดย คุณครูมนวิภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา คุณครูลภัสรดา ช้างแก้ว คุณครูปิยะมาศ กาญจนเรืองโรจน์ คุณครูธมลวรรณ กานต์กิตติธร คุณครูสุนีย์ แสงโสภณ คุณครูนารถนารี ทองสมบูรณ์ Teacher Marianne De Guzman มาเรแอน เดอ กูสแมน Teacher Zusara T. Cervantes ซูซารา เซอแวนเทจ

30
 
Read More
สิงหาคม 23, 2018

ชุดการแสดงว่า “ My Hero ” | ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง

กิจกรรมการแสดงในหอธรรม งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 166 ปี ปีนี้มีชื่องานว่า ” ความสุขอยู่ที่นี้ 166 ปี ทั้งที ไม่มาได้ไง ”

วัน เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ชุดที่ 5 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ชื่อชุดการแสดงว่า “ My Hero ”

อำนวยการแสดงโดย คุณครูณิชาภา ชุนสิทธิ์ คุณครูกฤษณา คชสิทธิ์ คุณครูอัญชลี โชติพนาพันธ์ คุณครูปุณณภา จงอนุกูลธนากร คุณครูภัทรา ภัทรประภากร คุณครูอุมาพร ปิ่นเนตร

29
Most Recent
 
Read More
33
 
Read More
40
 
Read More
81

 
Read More
28
 
Read More
31
    Compare
    Go