งานบันทึกเสียง
Now Reading
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ : หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
0

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ : หุ่นละครเล็กโจหลุยส์

by adminกรกฎาคม 26, 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัด กิจกรรมการชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ในโครงการรักษ์ภาษา รักวรรณคดีขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาและวรรณคดีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติ ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ทั้งยังเป็นการสืบสานงานอันทรงคุณค่าทางภาษาของสุนทรภู่กวีเอกของไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์ การยูเนสโกให้เป็นยอดกวีเอกของโลก

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ : หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ รอบที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประถมศึกษา จัดโครงการ รักษ์ภาษา รักวรรณคดี โดยให้มีการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

เมื่อวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

About The Author
admin