งานบันทึกเสียง
Now Reading
เชิดชูเกียรติคุณครูเกษียน ประจำปีการศึกษา 2559
0

เชิดชูเกียรติคุณครูเกษียน ประจำปีการศึกษา 2559

by adminเมษายน 4, 2017

Presentation พิธีนมัสการพระเจ้าและเชิดชูเกียรติครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2559
วัน ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น.
ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ขอมอบมุทิตาจิตแด่

1. คุณครูธวัชชัย มิ่งมงคล
2. คุณครูอุดมพร พัสถาน
3. คุณครูสมฤดี อ่อนสุวรรณ
4. คุณครูศักดิ์ชัย สุริยวงศ์
5. คุณครูพิสิษฐ์ เอกอนันต์ธรรม
6. คุณครูอัญชลี เจริญกุล
7. คุณครูมณธิรา ปันดี
8. คุณครูสายสุนีย์ มงคลวงศ์สิริ
9. คุณครูจิตรา หนูจรเพชร
10. คุณครูวินิด ภูษิตประภา
11. คุณครูชไมพร จำนงสุข
12. คุณครูพรรณี อินทรีย์
13. คุณครูทิพยวรรณ อนุชิราชีวะ
14. คุณครูสิริพร เมนะจินดา
15. คุณครูรวิพรรณ ฤทธิ์นาคา
16. คุณครู Alex Paton

ขอขอบคุณ
บทร้อยกรอง คุณครูวศวิศว์ ปุณณะสุขขีรมณ์
บรรยายภาษาไทย คุณครูประภากร ศรีอรุณรัศมี คุณครูวศวิศว์ ปุณณะสุขขีรมณ์

ผลิตโดย
ศูนย์วิทยบริการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Academic Resource Center Bangkok Christian College
Office Tel: +66 2637 1852 ext. 6074 – 6076

About The Author
admin
IMG_3726
Screen Shot 2017-04-05 at 11.01.00 AM