งานซ่อมบำรุง
Now Reading
การซ่อมแซม ตรวจเช็ค อุปกรณ์ประเภท Projector Active board และจอรับภาพ
0

การซ่อมแซม ตรวจเช็ค อุปกรณ์ประเภท Projector Active board และจอรับภาพ

by adminกุมภาพันธ์ 27, 2017

เรียน ท่านอาจารย์ทุกท่าน

เรื่อง  การซ่อมแซม ตรวจเช็ค อุปกรณ์ประเภท Projector Active board และจอรับภาพ

ทางศูนย์วิทยบริการจะทำการตรวจเช็ค ทำความสะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภท Projector Active board และจอรับภาพ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆของโรงเรียน

  1. เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ สามารใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด
  2. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง (Performance) และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหาย
  3. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ การทำให้เครื่องมือเครื่องใช้มีมาตรฐาน ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น
  4. เพื่อความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมการผิดพลาด
  5. เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษา  จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา มีเสียงดัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  6. เพื่อประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะทำงานได้ต้องอาศัยพลังงาน ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลดลงได้

ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคมขอความกรุณาผู้ใช้งานแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่  akkadej.la@bcc1852.com  ด้วยความขอบคุณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

About The Author
admin
Screen Shot 2017-02-17 at 10.10.03 AM
Screen Shot 2017-03-02 at 3.44.53 PM