Contents

ศูนย์วิทยบริการเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2527 สำเร็จใช้งานเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2529 ด้วยความริเริ่มของคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและคณะศิษย์เก่าโดยมี ความเห็นว่าโรงเรียนได้วางแผนพัฒนางานทุกด้านนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา (Educational Technology and Innovation) มาใช้ให้ทันสมัยอยู่เสมอขณะนั้นยังไม่มีแหล่งรวบรวม และให้บริการเครื่องมือนวัตกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นเหตุให้การนำอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ประโยชน์แก่ครูและนักเรียนยังไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้งานเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์จึงไม่ทันต่อการนำไปใช้งาน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวศูนย์วิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษาและนำเทคโนโลยีการศึกษา และนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยตลอดจนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ

ปัจจุบันศูนย์วิทยบริการ ตั้งอยู่ที่ อาคารบีซีซี 150 ปี ชั้น 9